A introdución das novas tecnoloxías nos procesos produtivos ha suposto a necesidade de dispoñer de profesionais cun maior nivel de cualificación tecnolóxica. Por este motivo, o
Estado ampliou a súa oferta formativa con novas titulacións, tanto no ámbito da Formación Profesional como Universitaria, tratando así de adecualos ás propias necesidades do comprado.
No ámbito da ciberseguridad de sistemas industriais, os avances que se produciron – e estanse producindo – nos últimos anos, esixen sen dúbida a posta ao día do persoal relacionado.

A Universidade de Vigo, consciente da importancia da formación continua neste sector, ofrece a posibilidade de formarse a través deste e outros cursos. O profesorado que vai impartir este curso ten unha titulación, coñecementos e experiencia industrial adecuados ao contido do curso que se pretende impartir e, aínda que a ciberseguridad industrial é unha parte do contido dalgunhas materias, é imposible impartilo, nun curso de primeiro ou segundo ciclo, coa profundidade e extensión que se vai a facer aquí.